خلاقیت و هنر در حلقه صالحین

برگزاری دوره رایگان خلاقیت و دست ورزی کودکان .
به صورت رایگان در پایگاه حضرت نرجس.حوزه حضرت خدیجه (س)نسیم شهراشتراک در خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار و مطالب